Selecteer een pagina

Agenda jaarvergadering 2017

 voorz.  R. Groot
Weidemolen 19
1703 TC Heerhugowaard
072-5716481
secr. J. Zuurbier
Frieseweg 52
1823 CE Alkmaar
06-50552526
Uitnodiging.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 25 september a.s. om 20.00 uur in de KSV-kantine.
Mocht u verhinderd zijn wilt u dan een e-mail sturen naar secretaris@ksvhandbal.nl
Het bestuur
       AGENDA:

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2016 (ter inzage via website)
  4. Jaarverslag secretaris 2016 – 2017 (ter inzage via website)
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming kascommissie
  8. Vaststelling contributie
  9. Vaststelling begroting
  10. Bestuursverkiezing:

Verkiesbaar: Peter Zonneveld
Aftredend en niet herkiesbaar:  Sylvia Joosten, Han Botterhuis, Sandra Groenveld,
Angela van Kippersluis.
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
(Voorzien van 5 handtekeningen.)
11. Scheidsrechters
12. Activiteitencommissie
13. Vrijwilligers
14. Sponsoring
15. Acties
16. Rondvraag
17. Sluiting
P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.