Selecteer een pagina

Agenda jaarvergadering 2015

AGENDA:

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2014 (ter inzage via website)
 4. Jaarverslag secretaris 2014 – 2015 (ter inzage via website)
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting
 10. Scheidsrechters
 11. Bestuursverkiezing:

Verkiesbaar:   Rob Klaver.
Aftredend en niet herkiesbaar: Suzan van Rooyen en Sylvia Joosten
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
(Voorzien van 5 handtekeningen.)
12.  Activiteitencommissie
13.  Vrijwilligers
14.  Rondvraag
15.  Sluiting
P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.
Klik hier om de notulen als pdf uit te printen