Selecteer een pagina

Agenda jaarvergadering 2016

logovoorz. R. Groot
Weidemolen 19
1703 TC Heerhugowaard
072-5716481
secr. J. Zuurbier
Frieseweg 52
1823 CE Alkmaar
06-50552526
Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 19 september a.s. om 20.00 uur in de KSV-kantine.
Mocht u verhinderd zijn wilt u dan een e-mail sturen naar secretaris@ksvhandbal.nl
Het bestuur
AGENDA:
1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2015 (ter inzage via website)
4. Jaarverslag secretaris 2015 – 2016 (ter inzage via website)
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vaststelling contributie
9. Vaststelling begroting
10.Bestuursverkiezing:
Verkiesbaar: Sandra Groenveld, Olaf Blaauw, Angela van Kippersluis
Aftredend en niet herkiesbaar:
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
(Voorzien van 5 handtekeningen.)
11. Toekomst jeugd
12. Scheidsrechters
13. Activiteitencommissie
14.Vrijwilligers
15. Sponsoring
16. Acties
17.Rondvraag
18.Sluiting
P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.