Selecteer een pagina

Agenda jaarvergadering 2013

De jaarvergadering op maandag 16 september noteer dit in uw agenda!!

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 16 september a.s. om 20.00 uur in de KSV-kantine.

Mocht u verhinderd zijn wilt u dan bellen naar één van bovenstaande telefoonnummers of een e-mail sturen naar joycezuurbier@hotmail.com
Het bestuur
AGENDA:

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2012 (ter inzage via website)
 4. Jaarverslag secretaris 2012 – 2013 (ter inzage via website)
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting
 10. Meerjarenbeleidsplan
 11. Scheidsrechters
 12. Bestuursverkiezing:                   Han Botterhuis

Verkiesbaar:                               Susan van Rooyen en Peter Vreeburg
Aftredend en niet herkiesbaar:  Arjen van der Poorte
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
(Voorzien van 5 handtekeningen.)

 1. Activiteitencommissie
 2. Vrijwilligers / Acties
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 
P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.