Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2014

Notulen Jaarvergadering KSV 22 september 2014
Afwezig:
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Jan Willem Tuinman vanuit NHV en later zal blijken waarom.  Ouders zijn dit jaar ook welkom vanwege presentatie meerjarenbeleidsplan.
Terugblik; blonk niet uit in kampioenen maar is dit de maatstaf? Naturlijk gaat het om winnen maar het is belangrijk dat er speelvreugde is. Selectie heeft nieuwe outfits ontvangen van de nieuwe hoofdsponsors. A-jeugd is gehuldigd door de burgemeester voor NK beach handbal. D1 zowel binnen als buiten kampioen. Jeugdteam heeft opgelopen met SEW (eredivisieploeg). G-handbal heeft diverse toernooien gespeeld. Kalenderactie heeft veel geld opgeleverd die door de selectie is uitgevoerd. Afscheid genomen van meester Koos. Bijzonder moment dat we van (ex)trainer Peter Verboven afscheid hebben genomen tijdens een herdenkingsdienst met wedstrijden.
 
Ingekomen stukken
Afmelding van: Monique Steltenpool, Bianca, Sandy, Ayla, Anouk, Diana, Erik Ellerkamp, Bernadet, Olaf Blaauw, Martin Stoop,
 
Notulen jaarvergadering 2013 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
 
Jaarverslag secretaris 2013-2014 (ter inzage via website)
Geen opmerkingen.
 
Jaarverslag penningmeester
De cijfers van afgelopen seizoen worden gepresenteerd met een begroting die is ingediend bij de gemeente voor subsidie. Contributie is goed binnengekomen. Extra subsidie ontvangen voor G-handbal. Acties zijn teruglopend en teleurstellen qua opbrengst. Selectie heeft redelijke plus door kalenderactie. Minder kwijt aan bondskosten vanwege centralisatie. Zaal/veldhuur wordt door ons zelf ingehuurd maar daardoor duurder. Heerhugowaard is dure gemeente qua zaalhuur (voorheen gemiddeld bedrag regio) Trainerskosten zijn goedkoper uitgevallen dan de hoge schatting van tevoren.
 
Verslag kascommissie
Marieke Buter en Rosanne Appelman hebben kascontrole gedaan en de cijfers zijn akkoord bevonden.
 
Benoeming kascommissie
Rosanne Appelman en Zola Stoop zijn bereid om de nieuwe kascommissie te vormen.
 
Vaststelling contributie
Bij het presenteren van de contributie komen wat vragen vanuit de leden.
Koos; rekening gehouden met verlies op de begroting? Meegerekend in de contributie? De 4% verhoging is doorgevoerd waarvoor de leden akkoord hebben gegeven.
Vraag Ouder; loopt de contributie in de pas met omliggende verenigingen? Is wel naar gekeken in de buurt.
Ouder; B-jeugd contributie, hoezo hoger dan C-jeugd die meer traint? Geen selectie (dus niet extra zaalhuur). Hogere contributie? Het verschil komt door de afdracht naar de bond.
 
Vaststelling begroting
Begroting is in januari opgemaakt. Komen uit op resultaat van 0. Contributie is omhoog vastgesteld. Dit bedrag gaan we niet halen (afmelden aantal leden). Subsidie is toegezegd. Selectie verzorgd om het jaar een actie. Materialen bijna verdubbeling, hoezo? Door de inkoop van kleding en ballen nieuwe F-jeugd.
Zaalhuur; er wordt gevraagd waarom we niet in de Waardergolf en Deimoshal spelen? Dit is omdat de zaal is verhuurd door de SBH aan andere verenigingen of commerciele instellingen.
Huishoudelijk reglement (ter inzage via website)
Het vorige reglement was al een aantal jaren oud. Inmiddels is hij geactualiseerd en beschikbaar op de website. Akkoord van de leden.
 
Scheidsrechters
Dit is de laatste keer voor Karin en  wederom is het goed  gegaan net als het jaar ervoor. Tijdens het  zaalseizoen zijn de B-jeugd in de zaal opgeleid door Karin & Greet. Dit jaar wordt B-jeugd ook weer opgeleid door Greet. Gaan de jongste jeugd fluiten. Begeleiding door Greet. Indeling van de scheidsrechters wordt door Peter Zonneveld opgepakt.
Maandelijks wordt dit geëvalueerd binnen de bestuursvergadering en het bestuur ontvangt goede resultaten.
 
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Karin Breed, Caren Balm & Peter Vreeburg
Aftredend en herkiesbaar: René Groot
 
Voorals nog worden de functies van Karin en Peter niet als bestuursfunctie ingevuld.
Peter Zonneveld zal een aantal operationele taken overnemen van Karin en Peter Vreeburg maar buiten het bestuur om.
Voor de functie van Caren zijn we momenteel ingesprek met een paar vrijwilligers.
 
René spreekt Karin Breed toe en bedankt haar voor de inzet binnen het bestuur. Rita van Muiswinkel stopt dit jaar als coordinator Topsport en wordt benoemd tot Lid van Verdienste gezien de periode waarin ze actief is geweest binnen de vereniging. Peter Vreeburg is niet aanwezig en ontvangt later de benoeming Lid van Verdienste.
 
Activiteitencommissie
Brenda doet het woord. In december sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en dobbelen voor de oudste jeugd. De kerstbrodenactie komt weer terug. De slaapnacht wordt georganiseerd. Door een ouder worden de dames gecomplimenteerd met het feit dat de jeugdleden dit onwijs waarderen.
 
In the spotlight
Cor van Langen en Koos Vijverberg ontvangen uit handen van de heer Tuinman van het NHV  de “Gouden Fluit” voor hun 40 fluitjaren binnen de bond en de vereniging. Koos wordt tevens bedankt voor alle jaren voor het vervullen van vele functies binnen de vereniging.
 
Meerjarenbeleidsplan
Waarom maken we een plan? Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Aantrekkelijk blijven voor je leden. Met de tak G-handbal maatschappelijk betrokken zijn. Uitstraling naar buiten.
We willen topsport op onze “menukaart” toevoegen om als vereniging aantrekkelijk te zijn voor je leden en potentiele nieuwe leden.
Op eigen kracht; niet afhankelijk zijn van anderen van externe invloeden zoals initiatieven als handbalschool.
Koen Doets is aangesteld als projectmanager van het meerjarenbeleidsplan.
Wekelijkse inlooptraining; nu in gang gezet; om straks om te bouwen naar structureel 3x trainen per week. Voor alle keepers trainingen. Train de trainer; meelopen met Koen.
 
Vraag Lieke & Dominique:  Keeperstraining; ook voor dames 3 of dames 4?
Antwoord: de keepers zijn ook welkom bij de training.
Vraag Zola:  Aanwas nieuwe leden? Prognose van de gemeente. Wat doen we ermee?
Antwoord: op dit moment ontbreekt tijd binnen het bestuur om dit op te pakken.
Vraag: Hoe wordt het meerjarenbeleidsplan meegenomen in de begroting?
Vraag:  Hoe wordt het bondsscheidsrechter verhaal meegenomen?
Antwoord: Bij het slagen van het plan hoort ook de rol van vrijwilligers bij.
Vraag:  Hoe ga je om met speelsters die ook extra willen trainen?
Antwoord: Dit is geborgd in het plan voor de komende jaren. Eerst een start gemaakt met selectieteams.
 
Vrijwilligers
Vrijwillgers zijn nodig om het plan te laten slagen. Op dit moment bestaat onze begroting voor 35% uit acties en sponsoring. We zien helaas de komende jaren een daling in de opbrengsten van 25%.
 
Grote clubactie
Vraag:  waarom niet met een machtiging? Omdat dit gevoelig was voor het innen van acties bij ontbreken saldo. Dit is eerder geprobeerd. Nu op de ksv site kun je het ook online bestellen.
Eerder al verkopen? Blijkbaar mogen andere vereniging al eerder verkopen. Dit mag officieel niet, als je dit wel doet worden het jaar erna de loten later toegestuurd.
Gehandicaptensport; collecte langs de deuren. Vloeit inkomsten uit. Sponsoring G-handbaltoernooi.
We laten de keuze aan de dames teams en A1 of zij loten willen verkopen of dat zij een andere actie willen uitvoeren. Eind volgende week moet dit bekend zijn bij Sylvia en wordt dit vastgelegd.
 
Rondvraag
Vraag Clementine: 30 november is het G-handbaltoernooi in de Koggenhal. Voor dit toernooi zijn scheidsrechters nodig. Graag bijdrage van leden om bij dit toernooi te ondersteunen. Er is ook een verloting. Als leden daar nog iets leuks voor hebben mogen ze dit bij Sandra of Clementine aangeven.
Vraag Cor: Hoe gaat het met de pasjes met foto’s van de leden? boekjes vervallen wordt digitaal wedstrijdformulier. De doelnetten zijn opgehangen.
Vraag Koos: C-jeugd speeltijd? Nogal wat verwarring over. Dit moet zijn 2x 25 minuten
Vraag Yvon: Clinic door selectie goed ontvangen; komt er een herhaling? Wordt toegezegd door de selectie. Leuk om te horen.
Vraag Cora: Broekjes tenue van de jeugd? 1 lijn. Aansluiten bij Webshop? Sport2000? Dit initiatief wordt ondersteund vanuit het bestuur maar op dit moment geen vrijwilliger voor die dit op wil pakken.
Vraag Debby: soort van marktplaats voor te kleine kleding? Dit laten we aan de leden zelf.   
Sluiting