Selecteer een pagina

Notulen jaarvergadering 2015

Notulen Jaarvergadering KSV 21 september 2015
Opening voorzitter
René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste.
Paar punten toegevoegd, vrijwilligers en sponsoring en acties.
Terugblik, afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van promotie van onze sport. Grote winnaar was het publiek tijdens de derby wedstrijden.
Dames 1 kampioen geworden en gepromoveerd naar tweede divisie. A1 & C3 zijn kampioen geworden. Veel plekken de pers gehaald. John Zeeuw aangesteld als trainer van de selectie. G-handbal toernooien, F-jeugd toernooi. Beach handbal bij berdos dit jaar. Kerstgroet van de selectie voor alle sponsors. Grote clubactie belangrijke bron van inkomsten. Mixtoernooi dit jaar in ere hersteld.
Ingekomen stukken
Afmelding van: Diana Schut, Rita van Muiswinkel, Zola Stoop, Cora Lemstra, Debbie ter Horst, Esther Zonneveld, Inge Breuker, Odette de Raadt, Clementine van der  Heijden, Patricia van der Heijden,
Notulen jaarvergadering 2014 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.
Jaarverslag secretaris 2014-2015 (ter inzage via website)
Geen opmerkingen.
Jaarverslag penningmeester
De cijfers van afgelopen seizoen worden gepresenteerd met een begroting die is ingediend bij de gemeente voor subsidie. Acties zijn teruglopend en teleurstellend qua opbrengst.
Klein positief resultaat van € 20,80
Verslag kascommissie
Rosanne Kunst-Appelman en Zola Stoop hebben kascontrole gedaan en de cijfers zijn akkoord bevonden.
Benoeming kascommissie
Zola Stoop en Rolinka zijn bereid om de nieuwe kascommissie te vormen.
Vaststelling contributie
Eind augustus zijn de contributie brieven verstuurd. Er zijn een aantal leden die in termijnen willen betalen, als dit van te voren wordt aangegeven is dit geen probleem. Selectieteams hogere contributie vanwege extra (inloop)training.
Vaststelling begroting
Vergelijkbare begroting met vorig seizoen. Dit jaar wel weer een extra recreantenteam. Sponsoring wordt wel een boost aangegeven. Dames 1 moet wel weer een actie uitvoeren dit jaar.
 
Scheidsrechters
Peter Zonneveld deelt de scheidsrechters in. Zodra er iemand niet kan volgt er een probleem. Vorig jaar is er een beleidsplan opgesteld voor het invullen van scheidsrechters. Als wij geen bondscheidrechters leveren worden wij hier op gekort. Leveren van bondsscheidsrechters blijft een aandachtspunt.
Greet Zuurbier stopt als bondsscheidsrechter. Er zijn op dit moment wel meerdere mogelijkheden om bondsscheidsrechter te worden, door in combinatie van 4 bijvoorbeeld te fluiten zodat je 1x per maand aan de beurt bent.
Kunnen ouders worden ingeschakeld om te fluiten? Actie: Emily & Sandra
Hoeveel bondscheidsrechters zijn er nodig? Wat voor vergoeding staat hier tegenover? Actie: René  
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Suzan van Rooyen
Aftredend en herkiesbaar:
Verkiesbaar: Rob Klaver
 
Suzan stopt per direct en Sylvia stopt per volgend seizoen en daarom al tijdig melden zodat eventueel al mee kunnen draaien.
 
Rob Klaver wordt welkom geheten.
 
Emily Molenaar geeft aan dat ze graag de taak ledenadministratie wilt oppakken.
 
Activiteitencommissie
Rosina doet het woord. In december sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en dobbelen voor de oudste jeugd. De kerstbrodenactie rond de kerst, zelfs binnen de vereniging moeilijk om te verkopen. Nadenken of ze hier mee doorgaan of andere actie gaan verzinnen? De slaapnacht wordt georganiseerd. Brenda Noordeloos wordt vervangen door Brenda de Boer, samen met Nikki & Melissa.
Vrijwilligers
G-handbal, best veel toernooien moeten laten schieten door familieverplichtingen, te kleine bezetting ter ondersteuning voor de G-handbal. Opleidingen benaderen voor vrijwilligerswerk?
Ledenadministratie; Emily Molenaar wil dit oppakken.
E-jeugd coordinator; zoeken nog een persoon?
Coordinatie thuiswedstrijden; geldkistje & speakers worden nog gezocht. Peter Vreeburg?
Beschrijven van de taken + frequentie en dit per mailing aan ouders bekend maken. Actie: Emily & Sandra
Vereningsavond is een verplicht item, wellicht naar een vrijdagavond verplaatsen met een soort van “borrel”?  Begin van het seizoen.
 
 
In the spotlight
Suzan treed na jarenlange aanwezigheid in het bestuur af. Zij wordt met een speech en cadeau’s bedankt door René.
Greet stopt na vele fluitjaren als bondscheidsrechter. Ook zij wordt bedankt door René.
Sponsoring / PR
Alex Kampstra wordt de nieuwe huisfotograaf.
Webshop actief door Sport2000. Met korting van 10% kunnen leden via de webshop artikelen bestellen. Missen er spullen? Geef dit dan aan?
Grote clubactie, waarom verhoog je de contributie niet met 36 euro? Dit punt wordt niet door de leden ondersteunt. Verzinnen liever een actie of verkopen de loten.
Nieuwe vrienden van KSV; brief naar alle leden verstuurd om mensen hiervoor te werven.
Rondvraag
Vraag Emily; dames 3 zoekt nog een coach?
Sluiting