Notulen jaarvergadering 2019

Notulen Jaarvergadering KSV 16 september 2019

Opening voorzitter

René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Ook welkom aan de bestuursleden van KSV voetbal.

Terugblik afgelopen seizoen

  • Weer een aantal teams kampioen geworden vorig jaar.
  • Berdostoernooi weer gehad, veel bleven overnachtingen, goed bezocht.
  • Slaapnacht weer geweest, dit jaar in mooie 10 persoons tenten deels gekocht door crowdfunding olv Melanie Denijn, restant gesponsord door het bedrijf Dolphins Marine Offshore en Industrie BV.
  • Rabo club kas geweest, 2 acties van dit geld gedaan. Ene was goalcha dagen in de meivakantie olv Ellen en Andrea. Heel goed bezocht en voor herhaling vatbaar. Andere was de super G dag voor de G handbal.
  • Voor het eerst weer een herenteam dit jaar.
  • Nieuwe hoofdtrainer Theo Krom aangetrokken voor de komende 3 jaar.
  • Mijlpaal bereikt meer dan 300 leden.
  • Nieuwe sponsoren aangetrokken voor dames 1 en A1.


Ingekomen stukken
Afmelding van: Rita van Muiswinkel ,Ayla Stam, Lieke Stam-Dokkum, Maaike van Broekhoven, Shanna Nauta, Fiona Does, Rianne Borst, Patricia Prosee, Shanta Komen, Kim Elbers, Esmée Paasman, Marleen van Heumen, Joyce van Heerwaarden, Bregje de Kinderen, Jolanda Westra, Ayla Stam, Fiona Does, Rianne Borst, Kim Elbers.

Notulen jaarvergadering 2018 (ter inzage via website)
Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag penningmeester
Peter licht de begroting toe n.a.v. het financieel overzicht. Er zijn verder geen vragen over dit overzicht.

Verslag kascommissie
Jocelyn Noordeloos en Christa Wielinga hebben kascontrole gedaan. Zij zijn niet aanwezig vanavond maar hebben aan de voorzitter laten weten dat de cijfers akkoord zijn bevonden.

Benoeming kascommissie
Jocelyn Noordeloos en Christa Wielinga zijn bereid om volgend jaar nogmaals de kascommissie te vormen.

Vaststelling contributie
Dit jaar worden voor het eerst ook shortjes gekocht voor de teams waarvoor ook nieuwe shirts nodig waren. Dit om de kleding uniform te houden aangezien deze snel verandert bij Hummel. De leden van de teams waar shorts voor zijn besteld krijgen 5 euro verhoging, we gaan ervan uit dat de shorts ca 3 jaar meegaan en blijven dus eigendom van de club. Verder wordt de contributie akkoord bevonden.

Vaststelling begroting
Peter licht de begroting toe aan de hand van het overzicht. Er zijn geen vragen, de begroting wordt vastgesteld.

Bestuursverkiezing
Er is niemand herkiesbaar en de huidige bestuursleden hebben aangegeven nog te willen blijven.

Vrijwilligers
We zijn nog op zoek naar een aantal mensen om ons bestuur te versterken.

– PR en sponsoring
– Activiteitencommissie
– Coördinatie kantinedienst
– Kantinedienst
– Coördinatie thuiswedstrijden dames 1
– Penningmeester
– Technische zaken
– speculaaspoppenactie
– accommodatie en facilitaire zaken

Vanaf veldseizoen wordt tijdens de vergadering besloten dat de kantinedienst verplicht voor alle teams. Het kost de bestuursleden ontzettend veel tijd om dit eerdere keer weer rond te krijgen en bij de voetbal hanteren ze dit systeem ook al. Uiteindelijk zal elk team maar ongeveer 1x per 2 jaar aan de beurt zijn.

Scheidsrechters
We zijn blij dat we een nieuwe coördinator hebben te weten Melanie Denijn. Zij deelt alle scheidsrechters in. 4 meiden zijn vorig jaar in opleiding gegaan, moeten nog op proef van bekwaamheid maar zij hebben het momenteel druk met hun opleiding. Goede nieuws is dat we 3 nieuwe bondscheidsrechters erbij gekregen dit jaar waar we heel blij mee zijn.

Jessica vraagt of ouders erom denken dat we onze scheidsrechters beschermen. Als we langs de kant staan of tijdens het coachen.

Christa en Jenneke zijn momenteel de B jeugd aan het opleiden voor verenigingsscheidsrechters. Zij begeleiden ze dit hele jaar. Kost veel tijd, Christa heeft aangegeven dat zij dit nog een jaar doet en daarna echt stopt. Dus ook hier wordt een vrijwilliger voor gezocht.

Lillian geeft aan dat het wellicht verstandig is om van tevoren al een aankondiging te doen dat we een sportieve wedstrijd willen en of alle toeschouwers hieraan denken. Voorstel is om een bord o.i.d. op te hangen met respect of wij handballen voor ons plezier aan het handbalveld. Olaf gaat hier naar kijken.

Activiteitencommissie
Van de activiteitencommissie is hier niemand aanwezig maar zij hebben via René aangegeven dat ze voornemens zijn de volgende zaken te organiseren:

– sinterklaasavond
– slaapnacht
– uitje grote clubactie

Sandra geeft aan dat er van de g handbal een aantal meiden zijn die het leuk vinden om te helpen bij bv spelletjes begeleiden. Ze zal hierover contact opnemen met Jonna.

Acties
Grote clubactie is inmiddels alweer van start gegaan onder leiding van Ingrid Balm en Jeanette Elbers.

Speculaaspoppenactie staat ook weer op het programma, Rosina Vreeburg dit nog eenmalig doen, hopelijk met ondersteuning van een 2e persoon welke het dan volgend jaar over kan nemen. Is een mooie actie welk altijd veel geld oplevert en dus belangrijk voor de vereniging.

Rabobank clubkas zullen we ons weer voor inschrijven, is gemakkelijk om te doen en levert een leuk bedrag op wat weer voor de leden kan worden gebruikt.

Dit jaar heeft A1 gefietst voor Stichting Nut en daarmee 300 euro opgehaald voor de vereniging, dank daarvoor.

Huisregels
Olaf ligt e.e.a. toe. Er zijn gedragsregels geformuleerd welke in te lezen zijn op de website. Jessica Zonneveld van de TC heeft bij de f jeugd laatst alle nieuwe ouders benaderd en deze gedrags- en huisregels toegelicht, dit werd goed ontvangen en hier kwamen ook een aantal vrijwilligers uit voort voor de kledingcommissie.

Communicatie wordt steeds belangrijker, vooral via app groepen, Instagram en andere sociale media. Linda Groot heeft zich beschikbaar gesteld om de website en facebook/Instagram te gaan beheren.

Rapport NOC-NSF staat hoog in het vaandel, daarom ook een vertrouwenspersoon aangesteld, Nienke Oudhuis. Haar gegevens staan op de website en zijn uiteraard ook op te vragen via de voorzitter. Voorstel van Marinella om deze gegevens ook via app groepen van de andere categorieën te delen zodat alle leden/ouders hiervan op de hoogte zijn.

Huishoudelijk reglement moet officieel worden goedgekeurd in de ledenvergadering, volgende jaar zal deze dus worden besproken. 4-ogen beleid tijdens trainingen en in kleedkamers is ingevoerd, niet alleen voor seksuele intimidatie maar ook voor veiligheid van de groep. Op het moment dat er iets is, bv ongeval o.i.d. is het ook handig om een extra handje te hebben. Dus in sommige gevallen worden ouders gevraagd aanwezig te zijn.

Wij gaan ook trainingen organiseren voor alle trainers/coaches met levensreddende handelingen. Hiervoor zal iedereen worden uitgenodigd.

Rondvraag
Clementine is gebeld door een leerling van het ROC met het verzoek om stage te komen lopen, zij is welkom bij de G-handbal maar ze moet zoveel uren maken dat zit niet alleen bij de G-handbal . Wellicht dat een ander team hier ook gebruik van wil maken. TC zal hierover nadenken en terugkoppelen aan Clementine.

Vraag wordt gesteld of er nog keeperstraining komt, TC is hiermee bezig, zodra meer bekend is wordt dit via de app groep gedeeld.

Jessica geeft aan dat ze de nieuwgevormde kledingcommissie mist op de presentatie, René geeft aan dat dit inderdaad niet vermeld staat, dit is nog zo vers dat dit erbij ingeschoten is.

Afsluiting
René sluit de vergadering om 20:53 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een mooi handbaljaar toe.