Notulen jaarvergadering 2020

Notulen Jaarvergadering KSV 24 augustus 2020

Opening voorzitter

René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Ook welkom aan de bestuursleden van KSV voetbal.

Terugblik afgelopen seizoen

 • Begonnen met 29 teams aan de competitie.
 • Meerdere kampioenen.
 • G handbal toernooi weer georganiseerd.
 • Derby geweest tegen Tornado.
 • Sportakkoord getekend, Zola Stoop is hiervoor contactpersoon.
 • EHBO avond georganiseerd, gegeven door Pascal Heij.
 • 16 maart door uitbraak Corona werd de sport stilgelegd.
 • Met Pasen tulpenactie georganiseerd door bestuur.
 • 29 april begonnen met trainen met veel beperkingen, veel vrijwilligers als stewards ingezet.
 • Per heden een aangepast Corona protocol opgesteld, is inzichtelijk op de site. Buiten zal dit geen groot probleem zijn, echter na de wedstrijden in de horeca moet er opgelet worden dat regels gehandhaafd blijven. Er wordt hiervoor aandacht gevraagd door de voorzitter, we willen uiteraard graag open blijven en hebben iedereen zijn hulp hierbij nodig.

Ingekomen stukken

Afmeldingen van: Rita van Muiswinkel, Diana Molenaar, Ayla Stam, Lieke Stam-Dokkum, Maaike van Broekhoven, Shanna Nauta, Patricia Prosée, Anouk Stam, Clementine vd Heijden.

Notulen jaarvergadering 2019 (ter inzage via website)

Geen vragen over de notulen. Notulen worden vastgesteld.

Bestuursverkiezing

Verkiesbaar: Christa Wielinga als penningmeester.
Herkiesbaar: Joyce Zuurbier en Olaf Blaauw.

Er zijn voor alle drie de kandidaten geen tegenstemmers dus zij worden bij deze gekozen.

Vrijwilligers

 • Kledingcommissie (Marischa en Mirjam)
 • TC uitgebreid (Romée Balm)
 • Webmaster: Linda Groot-van Tol

Zoeken nog iemand voor:

 • Sponsorcommissie
 • Activiteitencommissie
 • Kantine dienst coördinatie
 • Technische commissie

Voor informatie over een van deze posities kun je terecht bij het bestuur.

Jaarverslag penningmeester

Peter licht de begroting toe n.a.v. het financieel overzicht. Er zijn verder geen vragen over dit overzicht.

Verslag kascommissie

Shanta Komen en Maartje Doedens hebben kascontrole gedaan waarvoor dank. Zij hebben laten weten dat de cijfers akkoord zijn bevonden.

Benoeming kascommissie

Shanta Komen en Maartje Doedens zijn bereid om volgend jaar nogmaals de kascommissie te vormen.

Vaststelling contributie

Contributie is met 5 euro verhoogd i.v.m. aanschaf van broekjes voor elk lid. Verder is er gekeken naar trainingsuren en daardoor is de contributie voor sommige teams aangepast.

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de contributie is bij deze vastgesteld.

Vaststelling begroting

Christa licht de begroting toe n.a.v. de presentatie. Hier zijn verder geen vragen over en deze wordt vastgesteld.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement moet officieel vastgesteld worden tijdens de jaarvergadering. Het document is inzichtelijk op de website, er zijn een aantal punten aangescherpt. Het wordt onder voorbehoud goedgekeurd maar men mag tot 14 dagen na deze vergadering nog reageren indien er zaken zijn waar je vragen over hebt. Verzoek is om de shirten voortaan centraal te wassen om ze zo netjes mogelijk te houden. Er wordt een was instructie toegevoegd aan de kledingtassen.

Scheidsrechters

Melanie Denijn heeft de rol als scheidsrechter coördinator en vervult deze rol met verve. Daarbij wordt zij ondersteund door Jenneke Brink en Patricia Koster, zij helpen met begeleiden van de jeugdscheidsrechters t/m de B jeugd. Dit zijn allen belangrijke rollen, en het bestuur is hier heel blij mee.

Activiteitencommissie

Lillian Pieneman is aanwezig namens activiteiten commissie. Zij hebben vooral extra handen nodig tijdens een activiteit. Bv bij een speculaaspoppenactie. Indien hier mensen zijn die willen helpen horen zij dat graag.

Acties

 • Grote clubactie gaat binnenkort weer van start onder leiding van Ingrid Balm en Jeanette Elbers.
 • Speculaaspoppenactie zal ook weer van start gaan onder leiding van Rosina en Lillian, dit was vorig jaar een groot succes. Mede door de aanschaf van poppen door meerdere bedrijven. Ook hier zijn extra vrijwilligers welkom!
 • Rabobank clubcampagne, is een makkelijke manier om geld in te zamelen. Leden van de Rabobank kunnen hiervoor stemmen. Dus ben je lid van de Rabobank houdt dit in de gaten!
 • Fietstocht Stichting Nut, is vorig jaar niet geweest, maar iedereen die het jaar daarvoor mee had gedaan kreeg dit bedrag evengoed.
 • Miljonairsclub is een actie van de selectie. Hierbij worden, tegen een inleg van 50 euro, 14 x per jaar staatsloten gekocht. De prijzen worden verdeeld onder de deelnemers en een deel gaat naar KSV. Dit jaar zijn er 57 deelnemers. Je kunt je op dit moment niet meer aanmelden. Het is april gestart dus als e.e.a. goed loopt zal er begin van 2021 hier weer voor aangemeld kunnen worden.

60 jarig bestaan 2021

In juni 2021 bestaat KSV handbal 60 jaar. Er is reeds een klein clubje opgericht om een feestweek te organiseren. Mochten mensen het leuk vinden om te helpen kunnen ze zich wenden tot het bestuur. E.e.a. zal uiteraard wel afhankelijk zijn m.b.t. Corona. KSV voetbal bestaat ook 75 jaar dus de kans is ook aanwezig dat we hier samen dingen gaan organiseren.

Rondvraag

Cor van Langen vraagt wat voor regels er zijn vastgesteld voor scheidsrechters en spelers. René geeft aan dat dit ook in het corona protocol staat op de site.

Afsluiting

Als afsluiting worden René Groot en Peter Zonneveld tot erelid benoemd tijdens de vergadering vanwege hun vele diensten voor de vereniging.

René sluit de vergadering om 20:25 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een mooi handbaljaar toe.