Notulen jaarvergadering 2021

Notulen Jaarvergadering KSV 6 september 2021

Opening voorzitter

René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Ook welkom aan de bestuursleden van KSV voetbal. 

Terugblik afgelopen seizoen

Helaas het 2e jaar dat we getroffen zijn door het Coronavirus. Er konden weinig wedstrijden worden gespeeld. Gelukkig zijn de coaches en trainers wel heel creatief geweest waardoor veel leden nog wel konden trainen en de jeugd onderling wedstrijdjes kon spelen.

Ingekomen stukken

Afmeldingen van: Rita van Muiswinkel, Diana Molenaar, Greet Zuurbier, Eliza Reinders, Bregje de Kinderen, Erik Ellerkamp, Theo Krom, Dames 1, Mariska Groot-Zonneveld, Daniëlle Konijn, Sonja Konijn.

Notulen jaarvergadering 2020 (ter inzage via website)

Geen vragen over de notulen. Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Bestuursverkiezing

Verkiesbaar: Richard van der Woude met de portefeuille Technische Zaken.
Herkiesbaar: Peter Zonneveld met de portefeuille Accommodatie & Facilitaire Zaken.

Er zijn voor alle twee de kandidaten geen tegenstemmers dus zij worden bij deze gekozen.

Organisatie/vrijwilligers

Portefeuilles die ingevuld zijn:

 • bestuurslid TZ
 • scheidsrechtercommissie versterkt
 • kleding commissie
 • webmaster

We zoeken nog iemand voor:

 • Sponsorcommissie
 • Activiteitencommissie
 • Kantine dienst coördinatie

Voor informatie over een van deze posities kun je terecht bij het bestuur.

Jaarverslag penningmeester

Christa licht de begroting toe n.a.v. het financieel overzicht. Christa bedankt de leden voor het vertrouwen tijdens de corona tijd en dat iedereen hun contributie heeft betaald ondanks dat er veel onzekerheid was. Dit maakte het mogelijk om nu een deel contributie terug te geven.

Er zijn verder geen vragen over dit overzicht. 

Verslag kascommissie

Femke Woudstra en Shanta Komen hebben kascontrole gedaan waarvoor dank. Shanta is aanwezig en laat weten dat de kascontrole akkoord is bevonden.

Benoeming kascommissie

Femke Woudstra en Tammy Reurslag zijn bereid om volgend jaar de kascommissie te vormen.

Meerjarenplan 2021-2024

Het bestuur heeft een meerjarenplan gemaakt, deze licht René toe tijdens de vergadering aan de hand van een aantal sheets. Op dit moment 30 teams/340 leden, we hebben tekort trainingsmogelijkheden voor zoveel teams zowel binnen als buiten. Vanuit onderzoek bij gemeente geconstateerd dat wij recht hebben op een 2e handbalveld. Echter gaan steeds meer teams volledig in de zaal handballen. Verschillende opties met de gemeente besproken. Stand van zaken, gemeente heeft voorgesteld dat we binnen 3 tot 5 jaar volledig binnen gaan spelen, zij gaan nu verder met het onderzoek hoe dit eruit moet gaan zien. Voor nu krijgen we de komende 2 jaar extra kosten die wij maken om deels binnen te gaan trainen gesubsidieerd door de gemeente. 

Jeugdopleidingsplan

Richard licht namens de oranje draad het jeugdopleidingsplan toe tijdens de vergadering. De TC deed al ontzettend goed werk, complimenten daarvoor. Enige waar het nog aan ontbrak was een uniform beleid voor de hele vereniging. Hier heeft de oranje draad een slag in gemaakt. 

De oranje draad bestaat uit: Rob Klaver, Esther Elsinga, Jorien Weel, Andrea Casali, Jessica Zonneveld en Richard van der Woude vanuit het bestuur. 

Twee weken geleden is er een kick off geweest met alle trainers/coaches. Hierin is het plan ook uitgelegd en hebben de trainers en coaches allemaal een set trainingsmaterialen en een tenue gekregen. De leden van de oranje draad gaan de trainers ondersteunen middels trainingskaarten, train de trainer en desgewenst een trainerscursus. 

Complimenten namens het bestuur voor de leden van de oranje draad, zij hebben hier ontzettend veel tijd en energie gestoken. 

Vaststelling begroting

Christa licht de begroting toe n.a.v. een presentatie. Hier zijn verder geen vragen over en deze wordt vastgesteld.

Vaststelling contributie

Er is geen indexatie toegepast t.o.v. vorig jaar. Er zijn geen vragen of opmerkingen, de contributie is bij deze vastgesteld.

Scheidsrechterscommissie

 • René geeft aan dat we in 2016 een scheidsrechter plan hebben gemaakt. Op dit moment hebben we 6 bondsscheidsrechters (waarvan 2 in opleiding) en 10 verenigingsscheidsrechters. Daarnaast 1 jeugdscheidsrechter in opleiding. Dit is een fantastisch resultaat en mogen we trots op zijn. 
 • Melanie Denijn is de scheidsrechter coördinator. Daarbij wordt zij ondersteund door Jenneke Brink en Patricia Koster. 

Activiteitencommissie

Helaas is er niemand aanwezig namens activiteitencommissie.
Ze zijn wel naarstig op zoek naar nieuwe leden. Betreft een paar activiteiten per jaar voor m.n. de jeugdleden, denk aan een activiteit met de sinterklaas, slaapnacht. Maar ook eigen inbreng is altijd welkom.

Acties

 • De Grote clubactie gaat binnenkort weer van start onder leiding van Ingrid Balm, Isabel Straver en Debby van Eeden. Dit was afgelopen jaar weer een groot succes.
 • De Speculaaspoppenactie zal ook weer van start gaan onder leiding van Rosina Vreeburg en Lillian Veldboer. Dit was vorig jaar een groot succes mede door de aanschaf van poppen door meerdere bedrijven. Ook hier zijn extra vrijwilligers welkom!
 • Rabobank clubcampagne, hiervoor moet je ieder jaar een speciaal doel hebben. Leden van de Rabobank kunnen hiervoor stemmen.
 • Miljonairsclub is een actie van de selectie. Hierbij worden, tegen een inleg van 50 euro, 14 x per jaar staatsloten gekocht. De prijzen worden verdeeld onder de deelnemers en een deel gaat naar KSV. Dit jaar zijn er 60 deelnemers. 

60 jarig bestaan 2021 

We waren al druk bezig met de organisatie samen met de voetbal maar helaas heeft dit niet kunnen doorgaan in augustus vanwege Corona. De bedoeling is om dat dit seizoen te gaan vieren.

Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Afsluiting 

René sluit de vergadering om 21.04 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een mooi handbaljaar toe.