Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Handbalvereniging
KSV
Opgericht 21 juni 1960
Gevestigd te Heerhugowaard
Ingeschreven bij het
Nederlands Handbal Verbond
onder de naam
“KSV”
INHOUDSOPGAVE:
OMSCHRIJVING ARTIKEL
• ALGEMEEN 1
LEDEN 2
HET LIDMAATSCHAP 3
EINDE LIDMAATSCHAP 4
TAKEN LEDEN 5
CATEGORIE 6
CONTRIBUTIE 7
BEGUNSTIGERS 8
OVERIGE INKOMSTEN 9
KLEDINGSFONDS 10
BESTUUR 11
o DE VOORZITTER
o DE SECRETARIS
o DE WEDSTRIJDSECRETARIS
o DE PENNINGMEESTER
o DE ALGEMENE BESTUURSLEDEN
BESTUURS – en COMMISSIEVERGADERINGEN 12
COMMISSIES 13
o De ACTIVITEITEN COMMISSIE
o De FINANCIELE COMMISSIE
o De TECHNISCHE COMMISSIE
ALGEMENE VERGADERING 14
STRAFFEN, SCHORSEN, ROYEREN 15
HET VERENIGINGSTENUE 16
WEDSTRIJDEN 17
OUDERS LANGS DE LIJN 18
SLOTBEPALINGEN 19

[wpanchor id=”1″]
Artikel 1. Algemeen.
Het Huishoudelijk Reglement regelt de toepassing van de in de statuten van de vereniging opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.
[wpanchor id=”2″]
Artikel 2. Leden
De vereniging kent de volgende categorieën leden:
• Spelende leden,
o zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging;als zij zijn ingeschreven bij het NHV
• niet – spelende leden,
o die op grond van hun activiteiten lid dienen te zijn van het Nederlands Handbal Verbond
• Ondersteunenden leden,
o die geen lid behoeve te zijn van het Nederlands Handbal Verbond.
• Ereleden en Leden van verdienste
[wpanchor id=”3″]
Artikel 3. Het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding van leden en van aspirant-leden bij de wedstrijdsecretaris.
2. Het bestuur beslist over toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
3. Een lid wordt niet spelend lid, wanneer hij de handbalsport niet actief beoefent, maar
een functie vervult in het bestuur, in één van de commissies genoemd in artikel 12, dan wel fungeert als coach of scheidsrechter voor de vereniging.
[wpanchor id=”4″]
Artikel 4. Einde van het lidmaatschap.
1. Opzegging van het lidmaatschap door leden en aspirant-leden dient tenminste twee en halve maand (uiterlijk 15 april) voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de wedstrijdsecretaris.
2. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het lopende seizoen volledig verschuldigd. In bepaalde gevallen kan het bestuur besluiten tot een andere oplossing.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het bestuur. Een dergelijke ontzetting vindt plaats indien de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen tot betaling in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, geschiedt uitsluitend door een Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.
5. Een lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend. Het is echter gehouden alle ingegane verplichtingen na te komen.
[wpanchor id=”5″]
Artikel 5. Taken van de leden.
1. Senioren, A- en B-jeugd leden hebben verplicht terreindienst en zaaldienst. Het niet nakomen hiervan wordt beboet met 25 euro per keer.
2. Senioren, A- en B-jeugd leden hebben de plicht om waar nodig een wedstrijd van de eigen jeugd te fluiten.
3. Senioren, A- en B-jeugd leden zijn verplicht mee te doen aan de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. Tijdens de Algemene Vergadering wordt het aantal te verkopen loten vastgesteld.
4. Aspirant-leden wordt gevraagd mee te doen aan acties die tot doel hebben geld in te zamelen voor de vereniging, bijv. het verkopen van loten voor de Grote Clubactie, het verkopen van violen en het verkopen van kerstbroden.
[wpanchor id=”6″]
Artikel 6 Categorie
De spelende leden en jeugdleden worden ingedeeld in de categorieën, zoals deze door het Nederlands Handbal Verbond zijn vastgesteld.
[wpanchor id=”7″]
Artikel 7 Contributie
1. De jaarlijkse bijdrage (contributie) wordt, afhankelijk van de in artikel 6 hiervoor genoemde categorieën, per verenigingsjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering, welke na afloop van het boekjaar, als bedoeld in artikel 15, lid 3 van de statuten van de vereniging, wordt gehouden.
2. De bedoelde jaarlijkse bijdrage moet bij vooruitbetaling met als uiterste betaaldatum 31 augustus worden voldaan.
3. In bepaalde gevallen is het mogelijk in termijnen te betalen na goedkeuring van de Penningmeester. Dit gebeurt dan d.m.v. automatische incasso. Het bestuur is bevoegd voor de in dit artikel te volgen werkwijze administratiekosten aan de leden in rekening te brengen in verband met de extra kosten die de vereniging moet maken.
4. De contributiebrief wordt uiterlijk eind juli verspreid via de mail.
[wpanchor id=”8″]
Artikel 8 Begunstigers
Begunstigers kunnen zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen zijn.
Indien een begunstiger (sponsor) een bijdrage in geld en /of natura wenst te verstrekken met een waarde van meer dan € 450,– (zegge:vierhonderdenvijftig euro), dient het bestuur met die begunstiger een schriftelijke overeenkomst aan te gaan.
[wpanchor id=”9″]
Artikel 9 Overige inkomsten
Overige inkomsten kunnen zijn: alle, niet hiervoor genoemde, inkomsten, welke langs wettige weg worden of kunnen worden verkregen.
[wpanchor id=”10″]
Artikel 10 Kledingbijdrage
De kledingbijdrage is bij de contributie inbegrepen. Dit betekent dat een wedstrijdshirt ter beschikking wordt gesteld. Bij normale slijtage zal het wedstrijdtenue worden vervangen. Als er een tenue of trainingspak beschikbaar is gesteld door een sponsor, blijft deze kleding eigendom van de vereniging.
[wpanchor id=”11″]
Artikel 11 Het bestuur.
1. Algemeen
A. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris, penningmeester en leden die belast zijn met één of meerdere taken.
B. De leden van het bestuur worden voor vier jaar gekozen tijdens de Algemene Vergadering. Zij zijn daarna steeds weer voor drie jaar herkiesbaar.
C. Bij tussentijds aftreden voorziet het bestuur in de vacature, die bekrachtigd wordt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.
D. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen.
E. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging, draagt zorg voor de naleving der statuten en het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.
F. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
2. De voorzitter.
A. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
B. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Vergadering daarin wijziging te brengen.
C. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien een derde van de ter Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
D. Hij kan, in onderling overleg, vergaderingen van de commissies bijwonen, met uitzondering van de kascontrolecommissie.
3. De secretaris.
A. De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet is opgedragen aan een ander. Hij is belast met:
B. het notuleren van de vergaderingen;
C. het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande stukken een afschrift te houden;
D. het zo snel mogelijk in afschrift geven van binnenkomende stukken die voor andere functionarissen binnen de vereniging van belang zijn voor de uitoefening van hun taak;
E. de samenstelling van het jaarverslag der vereniging dat aan de Algemene Vergadering wordt uitgebracht;
F. het beheer van het verenigingsarchief
4. De wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is belast met alle taken die verband houden met het spelen van wedstrijden. Hij moet:
A. zorgen voor de juiste teamopgaven voor zowel het veld- als het zaalseizoen;
B. wijzigingen in de teamopgaven op tijd versturen;
C. nieuwe leden aanmelden bij de bond;
D. het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken
E. zorgen voor de wedstrijdformulieren vóór en ná de wedstrijden;
F. uitslagen van de gespeelde thuiswedstrijden doorgeven;
G. het op tijd bekend maken van het wedstrijdprogramma en de eventuele wijzigingen op de juiste wijze doorgeven.
5. De penningmeester
A. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust, ingevolge artikel 7 lid 1 van dit reglement, bij het bestuur.
B. De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, de betalingen van door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek.
C. De betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een behoorlijke kwitantie.
D. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
E. Hij brengt de Algemene Vergadering verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
F. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering.
G. Hij is gehouden de kascontrolecommissie inzage te geven van de geldmiddelen en de administratie en aan de commissie alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.
6. Algemene bestuursleden
. De algemene bestuurleden zijn belast met één of meerdere taken zoals:
A. Beleidsplanning, NHV
B. Technische commissie
C. Facilitaire Zaken, o.a. aanspreekpunt voor het Sportpark en zaalbeheerders
D. Beheer Website
E. Coördinator scheidsrechters
F. Organisatie thuiswedstrijden dames 1
G. Coördinatie acties
[wpanchor id=”12″]
Artikel 12 Bestuur- en commissievergaderingen
A. Vergaderingen van het bestuur en van eventuele commissies worden belegd door de respectievelijke voorzitters.
B. De voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen, indien tenminste drie leden van het bestuur of de commissies dat verzoeken.
C. Bestuurs-en commissievergaderingen moeten tenminste vier dagen tevoren ter kennis van de betreffende leden worden gebracht.
D. Uitsluitend in spoedeisende gevallen kan op kortere termijn een vergadering worden belegd.
E. Het bestuur en de commissies kunnen slechts geldige besluiten nemen, indien daarbij de volstrekte meerderheid van de leden van het bestuur of van de commissies aanwezig is.
F. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
G. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
H. Van elke gehouden bestuur -en commissievergadering wordt een verslag gemaakt en, doch tenminste, een besluitenlijst vastgesteld.
[wpanchor id=”13″]
Artikel 13 Commissies
A. Met uitzondering van de financiële commissie, worden de overige commissies, alsmede de leden van die commissies benoemd door het bestuur.
B. De leden van de financiële commissie worden, conform artikel 15, lid 4 van de statuten van de vereniging, benoemd door de algemene ledenvergadering.
C. De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.
D. Bestuursleden hebben altijd toegang tot de vergaderingen van de commissies.
E. De commissie benoemt uit haar leden een secretaris en een penningmeester.
F. De secretaris is onder andere belast met de verslaglegging van de vergaderingen van de commissie, waarvan tenminste de besluitenlijst naar de secretaris van de vereniging wordt gezonden.
G. Tevens is de secretaris van de commissie aanspreekpunt voor de secretaris van de vereniging.
H. De penningmeester is onder andere belast met het beheer van het budget en legt rekening en verantwoording af van door de commissie georganiseerde activiteiten aan de penningmeester van de vereniging.
I. Tevens is de penningmeester van de commissie aanspreekpunt voor de penningmeester van de vereniging.
J. Bij tussentijds aftreden van een lid voorziet de commissie zelf in de vacature
K. Uiterlijk drie maanden voor aanvang van het verenigingsjaar dienen de commissies een werkplan, c.q. programma met een daarbij behorende begroting in bij het bestuur.
L. Het bestuur beslist, voor zover nodig na behoorlijk overleg met de commissieleden, over het werkplan, c.q. programma en de daarbij behorende begroting.
M. Uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar dienen de commissies een jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar in bij het bestuur.
N. Op basis van een ingediende begroting van een door de commissie te organiseren activiteit kan een voorschot worden verkregen bij de penningmeester van de vereniging
O. Elke commissie krijgt de beschikking over een exemplaar van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
P. Van de commissies kan één lid die commissie in het bestuur vertegenwoordigen.
Q. De vereniging heeft de volgende commissies:
1. De Activiteiten commissie
2. De Financieel commissie
3. De Technische commissie
1. De Activiteiten commissie
A. De activiteitencommissie bestaat uit minimaal 3 personen die de activiteiten voor de jeugd organiseren. De personen zijn zowel leden als niet-leden van de club. De personen worden gevraagd door reeds zittende leden
B. De activiteitencommissie organiseert ongeveer 5 activiteiten per jaar voor de jeugdleden. Dit zijn o.a. een slaapnacht, Sinterklaasavond en een disco. Sommige activiteiten worden samen met de voetbalvereniging georganiseerd
2. De Financiele commissie
A. De leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
B. De benoeming geschiedt voor een termijn van twee jaar. De leden zijn niet terstond benoembaar en treden om beurten af.
C. De commissie onderzoekt tenminste eenmaal per jaar de financiële administratie van de vereniging. Zij controleert de bij- en afschrijvingen van de bankrekening van de vereniging en stelt vast of voor de uitgaven een deugdelijk voor akkoord getekend stuk aanwezig is.
D. De commissie onderzoekt of het financiële jaarverslag van de penningmeester overeenstemt met de ontvangsten en uitgaven en tekent bij goedvinden voor akkoord.
E. De commissie brengt aan de Algemene Vergadering mondeling verslag uit van haar bevindingen. Indien de commissie niet aanwezig kan zijn, zorgt zij voor een schriftelijk verslag.
3. Technische commissie
Om alle eerste teams in een zo’n hoog mogelijke klasse te laten spelen, is het van groot belang om het beleid van de jeugd hier op aan te passen. De jeugd teams van nu zijn immers onze senioren van over 10 jaar. Om dit doel te bereiken kan op korte termijn de doelstelling zijn met de verschillende disciplines in een zo hoog mogelijk competitie te kunnen meedraaien of om zo hoog mogelijk te eindigen in een competitie. Hierbij zullen we niet ontkomen aan het selecteren van de jeugd.
Dus het creëren van een “topsportklimaat” waardoor het voor spelers de moeite waard wordt om veel tijd en inspanning in het handbal bij KSV te investeren.
Daarnaast blijft het van belang dat er ook handbal gespeeld kan worden door spelers die het vereiste niveau van een eerste team niet halen en/of daar de ambitie niet voor hebben. Ook voor deze groep moet er ruimte zijn en blijven bij KSV.
De technische commissie is verantwoordelijk voor:
A. Zorg dragen voor de teamindeling.
B. Bepalen doelstellingen team. (hoervoor kan het huidige PVA worden gebruikt)
C. Trainer/coach indeling.
D. Specialisatietrainingen.
E. Communicatie met het wedstrijdsecretariaat.
F. Communicatie met bestuur.
G. Bijscholing trainers/coaches.
H. Coachavonden.
I. Ondersteuning trainers/coaches.
J. Het beoordelen van spelers.
[wpanchor id=”14″]
Artikel 14 Algemene ledenvergadering
Jaarlijks worden tenminste één algemene ledenvergaderingen gehouden, conform de bepalingen in de artikelen 16 t/m 20 van de statuten van de vereniging.
[wpanchor id=”15″]
Artikel 15 Straffen, schorsen, royeren
Leden en jeugdleden die niet voldoen aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging omschreven plichten, kunnen door het bestuur worden gestraft, geschorst of geroyeerd.
1. Straffen
Het bestuur kan de volgende straffen opleggen:
a. berisping, al dan niet met openbaarmaking binnen de vereniging;
b. vergoeding van schade, ingeval de vereniging en /of anderen geldelijk nadeel hebben van wangedrag of plichtverzaking;
c. uitsluiting van het deelnemen aan één of meerdere wedstrijden, lessen of trainingen;
d. verbod tot het betreden van trainingsruimten, velden, sporthallen en van de foyer.
De betrokkene wordt met opgaaf van redenen door het bestuur in kennis gesteld van de opgelegde straf waarbij de betrokkene wordt gewezen op het recht van beroep.
Indien de betrokkene van dit recht geen gebruik maakt, treedt de straf in werking vier dagen nadat de mededeling aan de betrokkene is gedaan.
2. Schorsen
Het bestuur kan een lid of jeugdlid van de vereniging voor ten hoogste één jaar schorsen.
Onder schorsen wordt verstaan het verbod tot het deelnemen aan het verenigingsleven in welke vorm dan ook.
Een schorsing op grond van nalatigheid met betrekking tot de financiële verplichtingen kan eerst worden opgelegd, nadat de betrokkene schriftelijk op die nalatigheid is gewezen en hij voorts, gedurende een daarbij gestelde termijn, niet alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
De betrokkene wordt door het bestuur schriftelijk met opgaaf van redenen in kennis gesteld van de schorsing, waarbij de betrokkene wordt gewezen op het recht van beroep.
Indien de betrokkene van dit recht geen gebruik maakt, treedt de schorsing in werking vier dagen nadat de schriftelijke mededeling aan betrokkene is verzonden.
3. Royeren
Het bestuur kan een lid of jeugdlid van de vereniging royeren, zoals is bedoeld in artikel 7, leden 2c en 2d van de statuten van de vereniging.
Beroep tegen het in het vorige lid bedoelde bestuursbesluit is geregeld in artikel 7, lid 8 van de statuten van de vereniging.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst, tegen welke schorsing op zich geen beroep mogelijk is.
[wpanchor id=”16″]
Artikel 16 Het verenigingstenue
De spelende leden en jeugdleden zijn, tijdens wedstrijden, verplicht het voorgeschreven verenigingstenue te dragen. Het verenigingstenue bestaat uit: oranje shirt, een zwarte broek en witte sokken.
[wpanchor id=”17″]
Artikel 17 Wedstrijden
Spelende leden en jeugdleden, die, behoudens overmacht, verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor het spelen van ( een ) wedstrijd(en), dienen per omgaande, doch uiterlijk 24 uren voor aanvang van de wedstrijd(en), hiervan kennis te (doen) geven aan de door het bestuur aangewezen begeleider van het betreffende team. Het is gebruikelijk, dat iedereen na afloop van een wedstrijd gaat douchen. Dit hoeft niet het karakter te krijgen van een echte wasbeurt, maar het lijkt ons toch wel erg fris, wanneer iedereen zich even heeft afgespoeld.
[wpanchor id=”18″]
Artikel 18 Ouders langs de lijn
We vinden het geweldig dat ouders zich aan het handbalveld begeven en het kind zal er ook blij mee zijn. Het zijn de trouwste supporters van de speler en dat laten ze ook vaak horen, want de kelen worden schor geschreeuwd. Vooral als de kinderen net op het veld staan is het moeilijk om aan al het geroep gehoor te geven, hij of zij heeft het al zo druk. Vaak zijn de tactische aanwijzingen goed bedoeld, maar soms anders dan de coach of trainer voor ogen heeft.
Hierbij een aantal tips voor de ouders:
•Geef blijk van uw belangstelling, we vinden het fijn als u uw kind steunt.
•Geef uw kind aandacht en betrek daarbij ook de overige spelers.
•Laat het tactische coachwerk aan de trainer en de coach over.
•Blijf positief en laat dit ook bij verlies zo blijken. Handbal betekent in de eerste plaats plezier en dat moeten ze vooral hebben. Verliezen hoort ook bij het spelletje, er komen nog meer wedstrijden.
•De scheidsrechter doet ook zijn best, maar bemoei u niet met zijn beslissingen, ook al bent u het er niet mee eens.
•Indien u interesse heeft in een functie bij de jeugdafdeling van Handbalvereniging KSV geef dit dan aan. We kunnen niet zonder de vrijwilligers.
•Als u ambities heeft, in training of begeleiding, kunnen we samen ook een cursus in die richting voor u aanvragen, de kosten zijn dan voor Handbalvereniging KSV.
[wpanchor id=”19″]
Artikel 19 SLOTBEPALINGEN
1. Alle leden en jeugdleden worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen.
2. Leden en jeugdleden kunnen na aanmelding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging inzien op de website.
3. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
4. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden, op voordracht van het bestuur of van één of meerdere leden, door de Algemene Vergadering vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen.
5. De stemming geschiedt bij handopsteken, tenzij één of meerdere leden ter vergadering een mondelinge stemming wenst/wensen.
6. Na aanvaarding van de wijzigingen door de Algemene Vergadering treden deze terstond in werking.
7. Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld ter Algemene Vergadering van de vereniging gehouden op …………………………………… en is terstond in werking getreden.
8. Het Huishoudelijk Reglement is voor elk lid ter inzage bij de secretaris van de vereniging en op verzoek in afschrift verkrijgbaar.