Huisregels KSV handbal

Regelement KSV handbal
Bij KSV handbal vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Hier vragen wij niet veel voor, maar een paar regels vinden wij wel belangrijk om te delen:
• Kun je niet bij een wedstrijd of training aanwezig zijn dan meld je dit, volgens afspraak, tijdig af bij de desbetreffende trainer/coach.
• Op wedstrijddagen zorgt elk team dat de terreindienst wordt uitgevoerd. terreindienst.
• KSV handbal is een vereniging die niet zonder vrijwilligerswerk kan draaien. Het bestuur van KSV handbal verwacht dan ook dat alle leden en/ of ouders van leden hun steentje bijdragen. Denk aan kantinedienst en schoonmaakwerkzaamheden. We hebben regelmatig commissieleden nodig en zijn op zoek naar coaches en trainers. Het bestuur kan deze taken gaan verplichten als er een tekort ontstaat.
• Met betrekking tot de beschikbare middelen zijn de volgende punten van toepassing:
o Het verenigingstenue bestaat uit: oranje shirt met zwarte broek. Shirts worden door KSV handbal beschikbaar gesteld.
o Het tenue blijft ten alle tijde eigendom van KSV handbal of als anders afgesproken.
o Elk team krijgt een spelerstas met daarin de shirtjes voor het team. Het tenue dient zorgvuldig te worden gewassen.
o Met de door KSV handbal beschikbaar gestelde middelen zoals ballen, bidons en trainingsmateriaal wordt zorgvuldig mee omgesprongen door de coaches, trainers en leden.
o Elk team krijgt twee wedstrijdballen. Trainingsballen kunnen aangeschaft via KSV handbal website. Wij streven er naar dat alle leden zoveel mogelijk hun eigen bal aanschaffen om mee te trainen.

Gedragsregels
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt, klagende ouders en de bestuurder die niet durft in te grijpen.
Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van KSV handbal zijn vastgelegd. Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.
A. Gedragsregels algemeen
De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden, ouders van leden en voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.
Daarnaast heeft ieder lid van KSV handbal een voorbeeld functie in woord en gebaar.
De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:
1. Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
2. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur.
3. Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen worden niet geaccepteerd.
4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.
5. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers, kantine en het veld. Het roken in de buurt van het terrein in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet wenselijk.
6. Laat geen afval achter in de sportzaal, de kleedkamers, het veld en op de tribune, maar deponeer het in de daarvoor aanwezige afvalbakken.
7. We verwachten dat een verenigingslid een medelid aanspreekt in het geval dit medelid de gedragsregels overtreedt.
8. Klieren tijdens de training belemmert andere teamleden en de trainer om optimaal te trainen en is daarom niet toelaatbaar.
9. Trainen is niet vrijblijvend maar noodzaak. Zorg dat je een goede reden hebt om niet te komen en meld je in dat geval tijdig en liefst persoonlijk af bij de trainer.
10. Telefoons mogen meegenomen worden (uit veiligheidsoverwegingen), maar worden tijdens de training niet gebruikt. Spelers dienen signalen en ring-tones uit te zetten. Voor de bereikbaarheid geldt dit niet voor de trainer.
11. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
B. Gedragsregels voor de ouders
Als ouder/verzorger bent u een goed supporter en geeft u het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. U moedigt de spelers op een positieve manier aan.
• U houdt zich afzijdig van de begeleiding van het team door de trainer en/of coach.
• U helpt, voor zover mogelijk, bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• U voldoet op tijd de contributie.
Wanneer u kritiek, op- en/of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de desbetreffende trainer/coach. Wanneer u er samen niet uitkomt, wordt de kwestie aan het bestuur voorgelegd.
C. Gedragsregels voor coaches/trainers
Als trainer of coach ben je een voorbeeld voor de leden van KSV handbal. Je maakt duidelijke afspraken met je team en zorgt er voor dat de trainingen en wedstrijden sportief verlopen.

• U gaat zorgvuldig om met de door KSV handbal beschikbare trainingsmiddelen en accommodatie.
• U heeft toegang tot de kleedkamers, materiaalkisten en wedstrijdsecretariaat op het terrein van KSV.
• U ziet toe dat alles netjes en ordelijk achtergelaten wordt en spreekt leden en of ouders aan op hun gedrag.
• U zorgt er voor dat de wedstrijden sportief verlopen en toont respect voor de tegenstanders en scheidsrechters. Komt de scheidsrechter om welke reden niet opdagen dan regel je zelf een vrijwilliger om te fluiten.
• Tijdens thuiswedstrijden regelt u dat de terreindienst wordt uitgevoerd.
• Bij uitwedstrijden regelt u het vervoer door de ouders.
• We zijn te gast in de sporthallen en u zorgt dat de regels van de sporthalverhuurder worden nageleefd.

D. Sancties
Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en worden eventueel maatregelen genomen door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de te nemen maatregel kunnen zijn:
1. Berisping
2. Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen
3. Uitvoeren van toegewezen werkzaamheden
4. Royement
D. Gang van zaken
Afspraken maken met elkaar
Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team en de leiding afspraken gemaakt.
De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wedstrijden en training.
Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.
Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de coach/trainer in overleg met het bestuur, sancties toepassen. Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen.
Communicatie
De leden en ouders worden tijdens de ALV en op de website geïnformeerd over hoe wij als vereniging willen omgaan met ongewenst gedrag. Ouders kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het bestuur.
Voor akkoord
Door lid te worden van KSV handbal verklaart u automatisch van deze gedragsregels op de hoogte te zijn en deze te onderschrijven. Voor jeugdleden geldt dit voor de ouders van desbetreffende jeugdleden.

E. Seksuele intimidatie
Er is een rapport verschenen over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Elke signaal wat hier ook maar mee te maken heeft binnen onze vereniging nemen wij als bestuur zeer serieus op. Wij hebben, samen met KSV voetbal, een contactpersoon aangesteld die alle meldingen op dit vlak behandeld.

Sleutelbeheer
Trainers en coaches krijgen een sleutel om de kleedkamers en wedstrijdsecretariaat te openen. Hiermee heeft iedereen toegang tot het scorebord, de lichtinstallatie en het trainingsmateriaal. Olaf Blaauw is hiervoor de contactpersoon, KSV voetbal beheerd de sleutels voor de accommodatie.