Geachte ouder/verzorger/lid van KSV handbal,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke gehouden zal worden op maandag 16 september a.s. om 19.30 uur in de KSV-kantine.

Mocht u verhinderd zijn wilt u dan een e-mail sturen naar ksv@handbal.nl

Het bestuur

     

AGENDA: 

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2018 (ter inzage via de website)
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Vaststelling begroting
 9. Bestuursverkiezing
 10. Scheidsrechters
 11. Activiteitencommissie
 12. Vrijwilligers
 13. Acties
 14. AVG en “Huisregels”
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten, maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.