• Notulen jaarvergadering KSV Handbal 5 september 2022

  Opening voorzitter 

  René opent de vergadering. Welkom aan de leden, ereleden en leden van verdienste. Ook welkom  aan de bestuursleden van KSV voetbal.  

  Terugblik afgelopen seizoen  

  Hoogtepunten afgelopen jaar, diverse kampioenen (recreanten 1 en 2) G handbal 3e prijs op special  olympics, slaapnacht heeft weer plaats kunnen vinden, alsmede de kick-off voor de jeugd. En  natuurlijk de promotie van dames 1 naar de 2e divisie.  

  Ingekomen stukken 

  Afmeldingen van: Joyce Zuurbier, Rita van Muiswinkel, Diana Molenaar, Maartje Doedens, Daniëlle  Konijn, Jessica Zonneveld, Jan van der Woude, Sandra Prins, Stefan Heistek, Selma Admiraal.  

  Notulen jaarvergadering 2021 (ter inzage via website) 

  Geen vragen over de notulen. Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  

  Organisatie KSV handbal  

  KSV is momenteel de grootste vereniging van Noord-Holland, we hebben 29 teams, 330 leden.  Bestuursverkiezing  

  Herkiesbaar: René Groot en Inge Schouten-Groot  

  Er zijn voor alle twee de kandidaten geen tegenstemmers dus René en Inge worden herkozen.  Organisatie/vrijwilligers  

  Portefeuilles die ingevuld zijn:  

  - bestuurslid Technische commissie: Richard van der Woude  

  - Technische commissie versterkt met Ellen Hillebrand en Nikki Kenter  

  - scheidsrechtercommissie versterkt met Thom Schoppen  

  - Kick off team: Joyce Lamme, Manon Langenberg, Tessa Verdonk  

  - PR commissie / webmasters: Linda Groot-van Tol, Harni Madiredjo, Cindy Bakker  - fotograaf: Peter Vos 

  Zoeken nog iemand voor:  

  - Bestuurslid Public Relations  

  Voor informatie over deze positie kun je terecht bij het bestuur.  

  Nieuwe website komt a.s. woensdag in de lucht, deze is gekoppeld aan sportlink en is beter te zien op  de smartphone. Hiervoor is hard gewerkt door de PR commissie.  

  Bestuur is in gesprek met gemeente over het harde veld. Blauwe lijnen moeten opnieuw gemaakt  worden en de toplaag is niet goed meer. Het veld gekeurd door het NHV, hieruit is gebleken dat er  klein onderhoud gepleegd moet worden. Echter hebben wij als bestuur gezegd dat wij tekort hebben  aan 1 handbalveld en dat we niet afhankelijk willen blijven van subsidie van de gemeente. Doel is dat  we uiteindelijk allemaal continu binnen gaan handballen. Dit moet echter wel in een vorm zijn dat dit  betaalbaar is voor de vereniging.  

  Jaarverslag penningmeester  

  Christa licht het jaarverslag toe. Er zijn geen vragen.  

  Greet vraagt of we kunnen investeren in speciale ballen voor als het regent. Het bestuur zal kijken of  dit mogelijk is.  

  Verslag kascommissie 

  Femke Woudstra en Anouk Stam hebben kascontrole gedaan waarvoor dank. Ze zijn niet aanwezig  maar hebben laten weten akkoord te gaan met de kascontrole.  

  Benoeming kascommissie 

  Anouk heeft aangegeven dat zij dit nog een keer wil doen, Joyce Lamme meldt zich aan, waarvoor  dank. Zij zullen volgend jaar de kascommissie vormen.  

  Update jeugdopleidingsplan  

  Richard licht toe hoe het afgelopen jaar is gegaan met de Oranje draad.  

  Patricia vindt het jammer dat er niet is overlegd met de ouders over de teamindeling. Ze zou het fijn  vinden hierover van tevoren ingelicht te worden omdat het voor sommige speelsters misschien niet  altijd beter is om in een hoger team te spelen. Richard geeft aan dat dit normaal gesproken wel de  bedoeling is als speelsters naar een ander team gaan. Richard noteert dit voor volgend jaar. 

   

  Intern opleiden van de trainers is nog niet gelukt, Corona heeft hier roet in het eten gegooid. Via de  Oranje draad wel diverse avonden georganiseerd via teams. Het was weer een raar seizoen door  corona. Oranje draad heeft elke keer weer opnieuw trainingsschema’s op korte termijn in elkaar  gedraaid, veel complimenten hiervoor. We krijgen ook regelmatig complimenten van andere  verenigingen, zoals de uitstraling van de coaches maar ook over het spel. Ook vragen andere club  ons steeds vaker of zij speelsters mogen benaderen. Doordat veel teams nu op hetzelfde niveau  spelen blijven de meeste speelsters bij ons wat heel fijn is.  

  Aankomend seizoen willen we meer mensen naar de NHV cursus. Train de trainer workshops zullen  worden uitgebreid. Ook specialistische trainingen, ehbo cursussen/ valcursussen. We willen ook  investeringen in digitaal systeem waar trainingsstof makkelijk terug te vinden is.  

  René bedankt Richard ook voor zijn bijdrage tijdens dit 1e jaar. Het was een enorme klus en we  hebben een mooie stap vooruit gemaakt.  

  Vier ogen en oren principe  

  Bij trainingen en wedstrijden van kinderen moeten er minimaal 2 volwassenen aanwezig zijn, dit mag  ook 1 trainer en 1 ouder zijn. Dit vinden wij bij KSV handbal enorm belangrijk. Indien een trainer alleen  komt te staan zal een training niet door gaan op het moment dat er geen ouder bereid is om te blijven.  

  Mochten er tijdens het seizoen hierover vragen zijn kun je terecht bij het bestuur.  

  Vaststelling contributie  

  Er is geen indexatie toegepast t.o.v. vorig jaar. Er zijn geen vragen of opmerkingen, de contributie is  bij deze vastgesteld. De contributie zal binnenkort worden geïnd via een mail vanuit sportlink.  

  Sponsoring  

  Sponsors van dames selectie hebben allemaal verlengd, daarnaast ook een drietal nieuwe sponsors  waaronder Dolphins, Nuwea en de Hooge Waarder. Nuwea gaat een inloopshirt sponsoren, maar voor  de rug worden sponsors gezocht, zij mogen tegen een kleine bijdrage op het shirt. De selectie is  hiervoor benaderd.  

  Voor de uitwedstrijden van dames 1 worden er 2 busjes gehuurd ivm de afstand.  

  Voor onze jeugdteams hebben wij ook een nieuwe hoofdsponsor gevonden nl. de Anton Groep.  Alle sponsors worden bedankt voor hun bijdrage. 

  Vaststelling begroting 

  Christa licht de begroting toe nav de presentatie. Hier zijn geen vragen over, deze wordt vastgesteld.  Scheidsrechterscommissie  

  Helaas dit jaar geen jeugdscheidsrechters die op willen voor bondscheidsrechters. Ook niemand in  opleiding voor de opleiding tot verengingsscheidsrechters.  

  We hebben 5 teams op landelijk niveau en dit houdt in dat je er 5 moet leveren. Wanneer je niet  levert, krijg je 10 wedstrijden toegewezen. Indien je deze niet kan invullen moet je een boete per  wedstrijd gaan betalen wat op kan lopen tot 2000 euro. Dit jaar kunnen we het oplossen door de  huidige scheidsrechters extra te laten fluiten tegen een bijdrage. Maar dit kan in de toekomst wel een probleem worden.Daaorm een oproep aan de leden om hierover na te denken. Tegenover het fluiten  staat een vergoeding.  

  Mats geeft aan dat hij bondscheidsrechter is geweest maar dat hij dit al 4 jaar niet heeft gedaan, mag  dit dan nog wel? Melanie geeft aan dat het wel mag, zij zullen dit onderling bespreken.  

  Activiteitencommissie 

  Jonna is aanwezig namens de activeitencommissie. Er hebben zich nieuwe leden gemeld wat heel fijn  is. Komend jaar zal het grote club actie uitje nog worden georganiseerd, maar in ieder geval ook een  activiteit met sinterklaas en de slaapnacht.  

  Acties  

  Karima geeft aan dat we vorig jaar vrij laat waren met de inschrijfformulieren voor de  speculaaspoppen, dwz toen waren andere verenigingen al langs geweest met de dergelijke actie.  Zouden we dit eerder kunnen starten? Rosina zal dit met Lillian bespreken. Nadeel is dat het vrij snel  na de grote club actie is.  

  Dit jaar hadden we een recordopbrengst met de grote club actie van 5890 euro. Ook de  speculaasactie was weer een succes. Daarnaast hebben we ook nog een aantal kleinere acties zoals  de Raboclub actie en de Miljonairsactie. De fietstocht van stichting Nut hebben we misgelopen door  drukte in de agenda, hierbij moeten 10 mensen een rondje fietsen in de omgeving. Dit jaar zullen we  de leden hiervoor benaderen.  

  Als laatste hebben we bij de Vomar, de “club is koning” actie, wanneer je jouw supermarktkaart  koppelt aan clubcode KSHE2021, ontvangt KSV 0,5% over het totaal bestede bedrag aan  boodschappen van de Vomar, dit kost het lid niets. Dit zal ook worden gedeeld via social media. 

  65 jarig bestaan  

  Door Corona is het jubileum met 60 jaar niet doorgegaan, inmiddels zijn we alweer een jaar verder.  Daarom heeft het bestuur besloten om dit met 65 jaar te vieren.  

  Rondvraag  

  Cor vraagt of er ook naar de doelpalen gekeken kan worden, ze staan vaak achter de lijn. René heeft  dit ook gezien, er moet uberhaupt iets met de doelen gebeuren, ze zijn niet meer goed.  

  Cor wil Melanie een compliment geven voor het indeling van de scheidsrechters en de begeleiding  daarbij. Dit doet ze heel er goed. Het bestuur kan dit alleen maar beamen.  

  Afsluiting  

  René sluit de vergadering om 21.12 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst  iedereen weer een mooi handbaljaar toe.