Privacy Policy

Privacy policy

KSV Handbal gevestigd aan Jan Glijnisweg 35a 1703 RK Heerhugowaard,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KSV Handbal.
Ook deze website wordt beheerd door KSV Handbal. Bij bezoek aan deze website kan KSV Handbal gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KSV Handbal uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Contactgegevens:
https://www.ksvhandbal.nl
Jan Glijnisweg 35a
1703 RK Heerhugowaard
Tel: 0725725772
info@ksvhandbal.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
KSV Handbal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ksvhandbal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KSV Handbal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je lidmaatschap te kunnen verwerken en aan te kunnen melden bij het NHV(Sportlinkclub)
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • KSV Handbal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
KSV Handbal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KSV Handbal) tussen zit.
KSV Handbal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KSV Handbal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
KSV Handbal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KSV Handbal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KSV Handbal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KSV Handbal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics, Google Adsense
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KSV Handbal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat@ksvhandbal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . KSV Handbal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KSV Handbal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via  secretariaat@ksvhandbal.nl.
 

Website

 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ksvhandbal.nl is het mogelijk dat de informatie die op ksvhandbal.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in interaktieve onderdelen van ksvhandbal.nl zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van ksvhandbal.nl.
Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ksvhandbal.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om ksvhandbal.nl en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ksvhandbal.nl verkregen is. KSV Handbal staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein (op de homepage). Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de ksvhandbal.nl. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan KSV Handbal nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. KSV Handbal verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks
© Copyright
De beheerders van ksvhandbal.nl behouden zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal. Al de informatie op ksvhandbal.nl, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van ksvhandbal.nl en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van ksvhandbal.nl
Plaatsen van reacties/gebruik van formulieren
Hieronder volgen de spelregels voor het reageren op artikelen op deze site of het gebruik van formulieren:

 • Op het reactieformulier moet u ook een geldig e-mailadres achterlaten.
 • Dit emailadres wordt slechts gebruikt om het emailadres te verifiëren en om in contact te komen met de persoon van de reactie, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een reactie terug te geven.
 • Reacties onder een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden verwijderd.
 • Door te reageren op een artikel maakt u uw mening kenbaar.
 • Wees niet onnodig kwetsend…..laten we het leuk houden!
 • De reactie moet over het onderwerp van het betreffende artikel gaan.
 • Nietszeggende reacties worden verwijderd.
 • Discriminerende, seksistische of racistische opmerkingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden meteen verwijderd.
 • Formuleer uw reactie kort en bondig, zodat de lijn van de discussie voor anderen te volgen blijft.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.
 • Reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) worden verwijderd.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.
 • Het onnodig invullen van contact- en/of inschrijfformulieren is niet toegestaan.
 • Het achterlaten van reclameboodschappen via contactformulier is niet toegestaan en wordt ook gezien als SPAM
 • In alle andere gevallen beslist de webmaster of ander bevoegd persoon over de reacties

Bij het niet naleven van bovenstaande, kan tot gevolg hebben dat de persoon wordt geblokkeerd op basis van IP adres.