Beste ouder, verzorger en/of lid van KSV handbal,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van KSV, welke wordt gehouden
op maandag 6 september a.s. om 20.00 uur in de KSV-kantine. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom.
Uiteraard wordt er ook in de kantine rekening gehouden met de huidige corona-maatregelen.
Bent u verhinderd? Stuur dan een e-mail sturen naar ksv@handbal.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Agenda
1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2020 (ter inzage via de website)
4. Bestuursverkiezing
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Meerjarenplan 2021-2024
9. Jeugdopleidingsplan
10. Vaststelling contributie
11. Vaststelling begroting
12. Scheidsrechterscommissie
13. Activiteitencommissie
14. Acties
15. 60 jarig bestaan 2021
16. Rondvraag
17. Sluiting

P.S. Mocht u niet aanwezig zijn om wat voor reden dan ook, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met alle genomen beslissingen en besluiten. Maar natuurlijk rekenen wij op ieders komst.